ul.Parkowa 6
28-200 Staszów
świętokrzyskie
sekretariat@cis.staszow.pl
(015) 864-38-02
(015) 864-38-02

Działalność

Centrum Integracji Społecznej w Staszowie działa na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. z 2003r. Nr 122, poz. 1143 z późniejszymi zmianami). Centrum, na zasadach określonych w ustawie, może być tworzone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta i organizacje pożytku publicznego. Nasze Centrum zostało utworzone na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, złożonego do Wojewody Świętokrzyskiego we wrześniu 2004r.

Przepisy ustawy stosuje się do osób, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Głównym celem CIS jest pomoc osobom z terenu miasta i gminy Staszów, które nie mogą znaleźć swojego miejsca w życiu społecznym i zawodowym poprzez tzw. zatrudnienie socjalne oraz działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej.

Staszowskie Centrum na mocy Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego przyznającej status Centrum jako jednostce organizacyjnej, realizującej reintegrację zawodową i społeczną, zostało powołane zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie o wyrażeniu zgody na utworzenie Centrum Integracji Społecznej w formie gospodarstwa pomocniczego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie i zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, tworzącego Centrum. Aktualnie Centrum działa jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Staszów.

Działalność Centrum finansowana jest:

 • z dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy, przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • z dochodów uzyskiwanych z własnej działalności CIS (wytwórczej, handlowej i usługowej);
 • ze środków Funduszu Pracy;
 • z pozyskanych środków unijnych lub ministerialnych.


Wyodrębniono następujące warsztaty:

 • warsztat remontowo-porządkowy,
 • warsztat opieki nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi,
 • warsztat krawiecki,
 • warsztat porządkowo-ogrodniczy.

W ramach reintegracji zawodowej - rozumianej jako odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na otwartym rynku pracy instruktorzy zawodu, koordynatorzy oraz doradca zawodowy w ramach reintegracji zawodowej opracowują z uczestnikami następujące zagadnienia:

 • wprowadzenie do nauki w danym zawodzie,
 • zapoznanie z podstawowymi przepisami BHP,
 • pogłębianie dotychczasowych i nabywanie nowych umiejętności zawodowych,
 • praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności,
 • nauka w zakresie podstawowej obsługi komputera,
 • zajęcia z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych.

Celem reintegracji zawodowej jest nabycie przez uczestników umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do wykonywania określonych prac lub określonych zadań zawodowych, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, jak również zdobycie wiedzy, która pozwoli im na podjęcie działań mających na celu rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej lub założenie spółdzielni socjalnej.

Reintegracja społeczna oznacza działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osób uczestniczących w Centrum, umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.
W ramach tej reintegracji prowadzonej przez pracownika socjalnego, koordynatora oraz psychologa, doradcę zawodowego, pedagoga i prawnika realizowane są następujące zagadnienia:

 • kształtowanie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych
  • radzenie sobie ze stresem,
  • rozwiązywanie konfliktów,
  • komunikacja werbalna i niewerbalna,
  • trening zachowań asertywnych,
  • ćwiczenie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa w grupie,
  • stały kontakt z doradcami (pracownik socjalny, doradca zawodowy, psycholog).
 • nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem
 • nabywanie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi,
 • nauka efektywnego poszukiwania pracy, nabywanie umiejętności autoprezentacji, sporządzania odpowiednich dokumentów aplikacyjnych tj. CV, List motywacyjny,
 • wzmacnianie motywacji do aktywności zawodowej i społecznej,
 • uświadomienie konieczności ciągłego kształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych i społecznych.

Beneficjenci Centrum mają szansę skorzystać także z doraźnie organizowanych szkoleń. Dotychczas uczestnicy brali udział w szkoleniach dotyczących otwierania własnej działalności gospodarczej, spółdzielni socjalnych, obsługi kas fiskalnych czy kreowania wizerunku w miejscu pracy. Zdobytą wiedzę i umiejętności potwierdzają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Świadczenia Integracyjne


Uczestnicy w czasie pobytu w Centrum otrzymują świadczenia integracyjne pochodzące ze środków funduszu pracy, przekazywane w formie zaliczki przez PUP:

 • w okresie próbnym trwającym jeden miesiąc świadczenie to wynosi 50 % zasiłku dla bezrobotnych,
 • przez okres kolejnych 11 m-cy w wysokości 100 % tego świadczenia.

Biorąc pod uwagę aktywną postawę i postępy w reintegracji społecznej i zawodowej kierownik Centrum może przyznać uczestnikowi premię motywacyjną w kwocie do 50 % w/wym. świadczenia integracyjnego.

Dodatkowo w trakcie uczestnictwa w zajęciach Centrum Powiatowy Urząd Pracy zobowiązany jest opłacać beneficjentom CIS składki emerytalno – rentowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach uczestnictwa beneficjenci Centrum mają zapewnione:

 • szkolenie w zakresie bhp,
 • przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich,
 • odzież roboczą i obuwie robocze,
 • bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach, w tym środki ochrony indywidualnej,
 • posiłek.

Po ukończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach oraz umiejętności nabyte w ramach reintegracji społecznej i zawodowej.

Korzyści wynikające z działalności Centrum

 • nabycie przez uczestników CIS umiejętności zawodowych oraz przyuczenie, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
 • zdobycie wiedzy w zakresie rozpoczynania i prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej oraz prowadzenia spółdzielni socjalnych,
 • stworzenie możliwości podjęcia pracy przez uczestników Centrum w trakcie lub po zakończeniu realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego,
 • utworzenie spółdzielni socjalnej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • poprawa warunków materialnych uczestników i ich rodzin,
 • propagowanie wśród pracodawców korzyści płynących z zatrudnienia wspieranego,
 • tworzenie przez uczestników społeczności opartej na tworzeniu pozytywnych więzi międzyludzkich, oraz umiejętności udzielania wsparcia (grupy samopomocowe, grupy wsparcia).

Niewątpliwymi korzyściami wynikającymi dla beneficjentów z możliwości uczestnictwa w zajęciach Centrum są m.in. zwiększenie zdolności komunikacyjnych, motywacji do poszukiwania pracy, podniesienie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły, zdobycie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i inne.

24-02-2017, Agnieszka Adwent
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.