ul.Parkowa 6
28-200 Staszów
świętokrzyskie
sekretariat@cis.staszow.pl
(015) 864-38-02
(015) 864-38-02

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej w Staszowie

Ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze

Główny Księgowy

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CIS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0,50

Adres jednostki: Centrum Integracji Społecznej, ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów

Miejsce wykonywania pracy: Staszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • prowadzenie księgowości środków unijnych,
 • sprawdzanie poprawności naliczania płac,
 • prowadzenie dokumentacji wymaganej przez ZUS,
 • naliczanie podatków i prowadzenie dokumentacji wymaganej przez US,
 • sprawozdawczość budżetowa.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Staszowie przy ulicy Parkowej 6
 • umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca biurowa, obsługa komputera i urządzeń biurowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy –niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe,
 • wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • niezbędna znajomość zagadnień z zakresu:

- ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 09.09.2015r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

- ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- ustawy o rachunkowości,

- ustawy o ordynacji podatkowej,

- klasyfikacji budżetowej,

- ustawy o zatrudnieniu socjalnym,

- biegła obsługa komputera i programów księgowości komputerowej oraz programu Płatnik.

oraz spełnienie jednego z poniższych warunków:

 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich, ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 – letniego stażu pracy w księgowości,
 • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości.
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i komunikatywność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, umiejętność współpracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy .

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV własnoręcznie podpisane
 • list motywacyjny własnoręcznie podpisany
 • kopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni, lub świadectwo ukończenia szkoły średniej, pomaturalnej lub policealnej,
 • kopię dokumentów potwierdzających jednoznacznie doświadczenia zawodowe i uprawnienia do wykonywania zawodu określone w wymaganiach niezbędnych, warunkujących dopuszczenie do udziału w konkursie (tj. świadectwa pracy, w przypadku bieżącego zatrudnienia, umowy o pracę, zaświadczenia pracodawcy i /lub kopię wpisu do rejestru biegłych rewidentów, bądź kopię certyfikatu lub świadectwa ksiegowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych)
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zatrudnieniem, obowiązana będzie przedłożyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą niewcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem)
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.922 z póź. zm.) do celów rekrutacji.
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie siedziby Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w godzinach 7 00 -15 00 lub przesłać pocztą na adres: Centrum Integracji Społecznej ul. Parkowa 6, 28- 200 Staszów, w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2017r. do godz. 15 00 (decyduje data wpływu do Centrum).

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Zarówno oferty złożone bezpośrednio, jak i przesłane za pośrednictwem poczty winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs – główny księgowy CIS” .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 015 864 38 02.

p.o Kierownika

Centrum Integracji Społecznej w Staszowie

mgr Ewa Jońca

18-09-2017, Agnieszka Adwent
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.