ul.Parkowa 6
28-200 Staszów
świętokrzyskie
sekretariat@cis.staszow.pl
(015) 864-38-02
(015) 864-38-02

PODMIOT ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO PARTNEREM OPS I PUP W REALIZACJI KONTRAKTÓW SOCJALNYCH

Od 1 czerwca 2015r Centrum Integracji Społecznej w Staszowie, realizuje projekt pn. ”Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu pracy w realizacji kontraktów socjalnych”, współfinansowanego ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2015.

Zadanie jest adresowane do 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którzy w ramach kontraktów socjalnych zostali skierowani przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej. Adresaci zadania w okresie od 10.06.2015r do końca br. uczestniczą w cyklu edukacyjno - szkoleniowym organizowanym przez CIS, w ramach którego są organizowane konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe z reintegracji społecznej prowadzone przez psychologa, doradcę zawodowego, prawnika, pracownika socjalnego oraz zajęcia z reintegracji zawodowej prowadzone przez instruktorów zawodu w trzech warsztatach zawodowych tj. krawieckim, opieki nad osobą starszą chorą i niepełnosprawną i ogrodniczo-porządkowym. Aktywizacja społeczno - zawodowa uczestników projektu jest połączona z poprawą estetyki terenów zielonych stanowiących własność Gminy, gdyż w ramach nauki zawodu w warsztacie ogrodniczo – porządkowym zostaną zakupione sadzonki krzewów i drzewek, które beneficjenci ostateczni w ramach zajęć praktycznych będą wysadzać na miejskich terenach zielonych.

Uczestniczki warsztatu krawieckiego będą miały zapewnione tkaniny, które będą mogły wykorzystać na zaprojektowanie i uszycie własnego stroju wizytowego z przeznaczeniem na rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami.

Dodatkowo uczestnicy projektu będą także uczestniczyć w warsztatach komputerowych, kursie sprzedawcy połączonym z obsługą kas fiskalnych oraz w wizycie studyjnej w jednej z małopolskich spółdzielni socjalnych. Wizyta w spółdzielni socjalnej będzie miała na celu zapoznanie w/w z zasadami tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych i zachęcenie uczestników zadania do tej formy zatrudnienia. Ponadto we współpracy z PUP zostanie zorganizowane spotkanie beneficjentów z pracodawcami poszukującymi pracowników, w czasie którego każdy uczestnik będzie mógł dokonać autoprezentacji i zachęcić pracodawcę do zatrudnienia właśnie jego.

Każdy uczestnik w trakcie cyklu edukacyjno- szkoleniowego ma zapewniony jeden posiłek dziennie, środki ochrony indywidualnej oraz świadczenie integracyjne, które po okresie próbnym, trwającym 1 m-c jest równoważne wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Po zakończeniu cyklu edukacyjno- szkoleniowego w CIS, w pierwszym kwartale 2016r będzie realizowana druga część zadania polegająca na wykorzystaniu zdobytych umiejętności, wówczas PUP w Staszowie rozpocznie kierowanie beneficjentów ostatecznych między innymi do prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych organizowanych przez Gminę, a także do zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Na realizację zadania, która potrwa do końca 2016r, Ministerstwo udzieliło dotacji w wysokości 70 tys. złotych, wkład własny w wysokości 17 500 zł będą stanowiły miedzy innymi środki, jakie Gmina przeznaczy na organizację prac społecznie użytecznych i prac interwencyjnych dla uczestników zadania.

Łączna wartość zadania będzie wynosić 87 500 tys. złotych.

20-05-2016, Agnieszka Adwent
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.